Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EQB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50A/22, 00-684 Warszawa.

Numer KRS: 0000912664, NIP: 7011045228, REGON: 389540210.

  1. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem

e-mail: biuro@eqb.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu

— zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

— zamieszczenia firmy i logo na stronie internetowej Administratora – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

— wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

— wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, profilowania dla potrzeb marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy

Administratora danych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi graficzne, usługi IT, usługi prawne, usługi księgowo – podatkowe, teleinformatyczne oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji

międzynarodowych.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, mających wpływ na Pani/Pana prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu przepisów RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane w celu realizowania działań marketingowych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Pani/Pana sytuację prawną. Ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono

negatywny wpływ na Pani/Pana prawa i obowiązki.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:

— w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;

— w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora lub do momentu wycofania udzielonej zgody.

— w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c oraz d – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

  1. Posiada Pani/Pan prawo:

— żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

— do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wobec profilowania,

— do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

— w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

— wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych

jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia oraz realizacji umowy.