Zarządzanie budową — Słownik terminów budowlanych cz.I

Budownictwo jest bardzo ciekawą branżą, w której obowiązują tysiące terminów i specyficzny żargon. Może być on trudny do zrozumienia dla kogoś, kto dopiero raczkuje w tym obszarze. Rozpoczynając karierę i realizując ciekawe inwestycje, spotkasz się z wieloma fachowymi określeniami. Już teraz zapoznaj się z przydatnym słownikiem EQB, który pomoże rozwikłać terminy prawno-techniczne, przedstawi podstawowe definicje i skróty stosowane w branży budowlanej.

Administracja architektoniczno-budowlana — organy administracji powiatowej lub wojewódzkiej obejmujące swym zakresem funkcje administracyjno-prawne, związane przede wszystkim z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Analiza ryzyka — działania polegające na identyfikacji i oszacowaniu prawdopodobieństwa zaistnienia niepożądanych zdarzeń oraz ich negatywnych skutków.

Awaria — wystąpienia uszkodzenia o znacznych rozmiarach, powodujących zakłócenia w normalnej pracy i uniemożliwiających dalszą pracy obiektu przy wymaganych parametrach użytkowych.

Belka — belki biegną poziomo wzdłuż głównych ścian budynku na poziomie sufitu, podpierając konstrukcję.

Beton — materiał budowlany utworzony przez utwardzoną mieszaninę cementu, żwiru, piasku i wody. Służy do płyt, słupów i innych rodzajów konstrukcji.

BIM — (modelowanie informacji o budynku) to proces tworzenia komputerowego modelu budynku, który zawiera wszystkie szczegóły tej konstrukcji, od podstawowego układu po najmniejsze wymiary.

BOQ — (przedmiar robót) to dokument kontraktowy, który zawiera wykaz materiałów i robocizny zaangażowanych w projekt budowlany. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny projektu.

BZP —Biuletyn Zamówień Publicznych

CAD — (projektowanie wspomagane komputerowo) odnosi się do korzystania z oprogramowania architektonicznego do tworzenia szczegółowych modeli budynków w celu przyspieszenia procesu projektowania, zwiększenia kreatywności i zapewnienia większej dokładności pomiarów.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane — rejestr prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawierający zestawienie osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które uzyskały je po 14 lutego 1995 r.

Czynnik ryzyka (zagrożenie) — potencjalne źródło powstania zdarzenia niepożądanego, które może, ale nie musi wystąpić w przyszłości.

Cykl inwestycyjny — czas, jaki jest potrzeby do zrealizowania wszystkich czynności procesu inwestycyjnego poczynając od powstania pomysłu na inwestycję do przekazania jej do pełnej eksploatacji.

Cykl realizacji inwestycji — jest to okres trwający od dnia przekazania przez inwestora placu budowy wykonawcy do dnia przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, odbioru inwestycji przez inwestora i oddania jej do użytku lub eksploatacji.

Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – decyzja administracyjna zawierająca warunki, jakie musi spełnić Inwestor. WZ obejmuje wytyczne dotyczące zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych.

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – szczelina między budynkami lub poszczególnymi elementami konstrukcji (utworzona celowo), która pozwala na pracę statyczną, wynikającą z działania wysokich temperatur lub obciążeń materiałowych i użytkowych, minimalizująca skutki, takie jak pęknięcia czy kruszenie.

Działka budowlana — nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi prawne realizacji obiektów budowlanych.

Dziennik budowy – zeszyt formatu A4 wydawany przez odpowiedni organ władzy państwowej. Prowadzenie dziennika budowy jest podyktowane przepisami prawa budowlanego. Dziennik musi zawierać wszystkie informacje dotyczące budowy, specyfiki oraz terminów przeprowadzania wszystkich prac budowlanych.

Dźwigar — element konstrukcyjny (np. wiązar lub belka) przenoszący obciążenia konstrukcji na podpory główne (ściany, słupy lub filary).

07 STYCZNIA 2022

UDOSTĘPNIJ:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Fotorelacje